Algemene voorwaarden

Klik hier om de algemene voorwaarden te downloaden als PDF bestand.

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die een Metaalunielid doet, op alle overeenkomsten die hij sluit en op alle overeenkomsten
die hieruit voortvloeien, een en ander voor zover het Metaalunielid aanbieder
dan wel opdrachtnemer is.
1.2. Het Metaalunielid dat deze voorwaarden gebruikt wordt aangeduid als opdrachtnemer. De wederpartij wordt aangeduid als opdrachtgever.
1.3. Bij strijdigheid tussen de inhoud van de tussen opdrachtgever en opdrachtnemer gesloten overeenkomst en deze voorwaarden, gaan de bepalingen uit
de overeenkomst voor.
1.4. Deze voorwaarden mogen uitsluitend worden gebruikt door Metaalunieleden.

Artikel 2: Aanbiedingen

2.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Opdrachtnemer heeft het recht zijn aanbod te herroepen tot twee werkdagen nadat de aanvaarding hem heeft bereikt.
2.2. Als opdrachtgever aan opdrachtnemer informatie verstrekt, mag opdrachtnemer uitgaan van de juistheid en volledigheid hiervan en zal hij zijn aanbieding
hierop baseren.
2.3. De in de aanbieding genoemde prijzen zijn in euro’s uitgedrukt, exclusief
omzetbelasting en andere heffingen of belastingen van overheidswege. De
prijzen zijn verder exclusief reis-, verblijf-, verpakkings-, opslag- en transportkosten alsmede kosten voor laden, lossen en medewerking verlenen aan
douaneformaliteiten.

Artikel 3: Geheimhouding

3.1. Alle door of uit naam van opdrachtnemer aan opdrachtgever verstrekte
informatie (zoals aanbiedingen, ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en
knowhow) van welke aard en in welke vorm dan ook, zijn vertrouwelijk en
zullen niet door opdrachtgever worden gebruikt voor enig ander doel dan ter
uitvoering van de overeenkomst.
3.2. De in lid 1 van dit artikel genoemde informatie zal door opdrachtgever niet
openbaar worden gemaakt of worden vermenigvuldigd.
3.3. Indien opdrachtgever een van de in de lid 1 en 2 van dit artikel genoemde
verplichtingen schendt, is hij per overtreding een direct opeisbare boete
verschuldigd van 1 25.000,–. Deze boete kan naast schadevergoeding op
grond van de wet worden gevorderd.
3.4. Opdrachtgever moet de in lid 1 van dit artikel genoemde informatie op eerste
verzoek, binnen een door opdrachtnemer gestelde termijn, naar keuze van
opdrachtnemer, retourneren of vernietigen. Bij overtreding van deze bepaling
is opdrachtgever aan opdrachtnemer een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van 1 1.000,– per dag. Deze boete kan naast schadevergoeding
op grond van de wet worden gevorderd.

Artikel 4: Adviezen en verstrekte informatie

4.1. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie van
opdrachtnemer die niet direct betrekking hebben op de opdracht.
4.2. Als opdrachtgever aan opdrachtnemer informatie verstrekt, mag opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst uitgaan van de juistheid en
volledigheid hiervan.
4.3. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor elke aanspraak van derden
met betrekking tot het gebruik van door of namens opdrachtgever verstrekte
adviezen, tekeningen, berekeningen, ontwerpen, materialen, merken, monsters, modellen en dergelijke. Opdrachtgever zal alle door opdrachtnemer te
lijden schade, waaronder volledig gemaakte kosten voor verweer tegen deze
aanspraken, vergoeden.

Artikel 5: Levertijd / uitvoeringsperiode

5.1. Een opgegeven levertijd of uitvoeringsperiode is indicatief.
5.2. De levertijd of uitvoeringsperiode gaat pas in wanneer over alle commerciële
en technische details overeenstemming is bereikt, alle informatie, waaronder
definitieve en goedgekeurde tekeningen en dergelijke in het bezit zijn van
opdrachtnemer, de overeengekomen (termijn)betaling is ontvangen en aan
de overige voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht is voldaan.
5.3. Als er sprake is van:
a. andere omstandigheden dan opdrachtnemer bekend waren toen hij de
levertijd of uitvoeringsperiode opgaf, wordt de levertijd of uitvoeringsperiode verlengd met de tijd die opdrachtnemer, met in achtneming van zijn
planning, nodig heeft om de opdracht onder deze omstandigheden uit te
voeren;
b. meerwerk wordt de levertijd of uitvoeringsperiode verlengd met de tijd
die opdrachtnemer, met in achtneming van zijn planning, nodig heeft
om de materialen en onderdelen daarvoor te (laten) leveren en om het
meerwerk te verrichten;
c. opschorting van verplichtingen door opdrachtnemer wordt de levertijd
of uitvoeringsperiode verlengd met de tijd die hij, met inachtneming van
zijn planning, nodig heeft om de opdracht uit te voeren nadat de reden
voor de opschorting is komen te vervallen.
Behoudens tegenbewijs door opdrachtgever wordt de duur van de verlenging
van de levertijd of uitvoeringsperiode vermoed nodig te zijn en het gevolg te
zijn van een situatie als hiervoor onder a tot en met c bedoeld.
5.4. Opdrachtgever is gehouden alle kosten die opdrachtnemer maakt of schade
die opdrachtnemer lijdt als gevolg van een vertraging in de levertijd of uitvoeringsperiode, zoals vermeld in lid 3 van dit artikel, te voldoen.
5.5. Overschrijding van de levertijd of uitvoeringsperiode geeft opdrachtgever in
geen geval recht op schadevergoeding of ontbinding. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden als gevolg van
overschrijding van de levertijd of uitvoeringsperiode.

Artikel 6: Levering en risico-overgang

6.1. Levering vindt plaats op het moment dat opdrachtnemer de zaak op zijn bedrijfslocatie ter beschikking stelt aan opdrachtgever en aan opdrachtgever
heeft meegedeeld dat de zaak aan hem ter beschikking staat. Opdrachtgever
draagt vanaf dat moment onder meer het risico van de zaak voor opslag,
laden, transport en lossen.
1 januari 2019
Metaalunievoorwaarden
Algemene voorwaarden uitgegeven door Koninklijke Metaalunie (ondernemersorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf in de metaal)
aangeduid als METAALUNIEVOORWAARDEN, gedeponeerd ter griffie van de rechtbank Rotterdam op 1 januari 2019.
Uitgave van Koninklijke Metaalunie, Postbus 2600, 3430 GA Nieuwegein.
© Koninklijke Metaalunie
6.2. Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen overeenkomen dat opdrachtnemer voor het transport zorgt. Het risico van onder meer opslag, laden, transport en lossen rust ook in dat geval op opdrachtgever. Opdrachtgever kan
zich tegen deze risico’s verzekeren.
6.3. Als sprake is van inruil en opdrachtgever in afwachting van levering van de
nieuwe zaak de in te ruilen zaak onder zich houdt, blijft het risico van de
in te ruilen zaak bij opdrachtgever tot het moment dat hij deze in het bezit
heeft gesteld van opdrachtnemer. Als opdrachtgever de in te ruilen zaak niet
kan leveren in de staat waarin deze verkeerde toen de overeenkomst werd
gesloten, kan opdrachtnemer de overeenkomst ontbinden.

Artikel 7: Prijswijziging

Opdrachtnemer mag een stijging van kostprijsbepalende factoren, die is
opgetreden na het sluiten van de overeenkomst, aan opdrachtgever doorberekenen. Opdrachtgever is gehouden de prijsstijging op eerste verzoek van
opdrachtnemer te voldoen.

Artikel 8: Overmacht

8.1. Een tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen kan aan opdrachtnemer niet worden toegerekend, indien deze tekortkoming het gevolg is van
overmacht.
8.2. Onder overmacht wordt onder meer verstaan de omstandigheid dat door opdrachtnemers ingeschakelde derden zoals leveranciers, onderaannemers en
transporteurs, of andere partijen waarvan opdrachtgever afhankelijk is, niet
of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, weersomstandigheden, natuurgeweld, terrorisme, cybercriminaliteit, verstoring van digitale infrastructuur,
brand, stroomstoring, verlies, diefstal of verloren gaan van gereedschappen,
materialen of informatie, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en
import- of handelsbeperkingen.
8.3. Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te
schorten als hij door overmacht tijdelijk is verhinderd zijn verplichtingen jegens opdrachtgever na te komen. Als de overmachtsituatie is vervallen, komt
opdrachtnemer zijn verplichtingen na zodra zijn planning het toelaat.
8.4. Indien er sprake is van overmacht en nakoming blijvend onmogelijk is of
wordt, dan wel de tijdelijke overmachtssituatie meer dan zes maanden heeft
geduurd, is opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke
ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Opdrachtgever is in die gevallen bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, maar
alleen voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen door
opdrachtnemer.
8.5. Partijen hebben geen recht op vergoeding van de als gevolg van de overmacht, opschorting of ontbinding in de zin van dit artikel geleden of te lijden
schade.

Artikel 9: Omvang van het werk

9.1. Opdrachtgever moet ervoor zorgen dat alle vergunningen, ontheffingen en
andere beschikkingen die noodzakelijk zijn om het werk uit te voeren tijdig
zijn verkregen. Opdrachtgever is verplicht op eerste verzoek van opdrachtnemer een afschrift van de hiervoor genoemde bescheiden aan hem toe te
zenden.
9.2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, omvat het werk niet:
a. grond-, hei-, hak-, breek-, funderings-, metsel-, timmer-, stukadoors-,
schilder-, behangers-, herstelwerk of ander bouwkundig werk;
b. het realiseren van aansluitingen van gas, water, elektriciteit, internet of
andere infrastructurele voorzieningen;
c. maatregelen ter voorkoming of beperking van schade aan of diefstal of
verlies van op of bij de werkplek aanwezige zaken;
d. afvoer van materialen, bouwstoffen of afval;
e. verticaal en horizontaal transport;

Artikel 10: Meerwerk

10.1. Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meerwerk als:
a. er sprake is van een wijziging in het ontwerp, de specificaties of het
bestek;
b. de door opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de
werkelijkheid;
c. geschatte hoeveelheden meer dan 5% afwijken.
10.2. Meerwerk wordt berekend op basis van de prijsbepalende factoren die gelden op het moment dat het meerwerk wordt verricht. Opdrachtgever is gehouden de prijs van het meerwerk op eerste verzoek van opdrachtnemer te
voldoen.

Artikel 11: Uitvoering van het werk

11.1. Opdrachtgever zorgt ervoor dat opdrachtnemer zijn werkzaamheden ongestoord en op het overeengekomen tijdstip kan verrichten en dat hij bij de
uitvoering van zijn werkzaamheden de beschikking krijgt over de benodigde
voorzieningen, zoals:
a. gas, water, elektriciteit en internet;
b. verwarming;
c. afsluitbare droge opslagruimte;
d. op grond van de Arbowet en -regelgeving voorgeschreven voorzieningen.
11.2. Opdrachtgever draagt het risico en is aansprakelijk voor schade aan en diefstal of verlies van zaken van opdrachtnemer, opdrachtgever en derden, zoals
gereedschappen, voor het werk bestemde materialen of bij het werk gebruikt
materieel, die zich bevinden op of nabij de plaats waar de werkzaamheden
worden verricht of op een andere overeengekomen plaats.
11.3. Onverminderd het bepaalde in lid 2 van dit artikel, is opdrachtgever gehouden zich adequaat te verzekeren tegen de in dat lid genoemde risico’s. Opdrachtgever dient daarnaast te zorgen voor verzekering van het werkrisico
van te gebruiken materieel. Opdrachtgever dient opdrachtnemer op eerste
verzoek een kopie van de betreffende verzekering(en) en een bewijs van betaling van de premie te sturen. Als er sprake is van schade, is opdrachtgever
verplicht dit onverwijld bij zijn verzekeraar te melden ter verdere behandeling
en afwikkeling.

Artikel 12: Oplevering van het werk

12.1. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd in de volgende gevallen:
a. als opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd;
b. als het werk door opdrachtgever in gebruik is genomen. Neemt opdrachtgever een deel van het werk in gebruik dan wordt dat gedeelte als
opgeleverd beschouwd;
c. als opdrachtnemer schriftelijk aan opdrachtgever heeft meegedeeld dat
het werk is voltooid en opdrachtgever niet binnen 14 dagen na de dag
van de mededeling schriftelijk kenbaar heeft gemaakt dat het werk niet
is goedgekeurd;
d. als opdrachtgever het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken
of ontbrekende onderdelen die binnen 30 dagen kunnen worden hersteld of nageleverd en die ingebruikname van het werk niet in de weg
staan.
12.2. Keurt opdrachtgever het werk niet goed, dan is hij verplicht dit onder opgave
van redenen schriftelijk kenbaar te maken aan opdrachtnemer. Opdrachtgever dient opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen het werk alsnog op te
leveren.
12.3. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van derden voor
schade aan niet opgeleverde delen van het werk veroorzaakt door het gebruik van reeds opgeleverde delen van het werk.

Artikel 13: Aansprakelijkheid

13.1. In geval van een toerekenbare tekortkoming is opdrachtnemer gehouden zijn
contractuele verplichtingen, met inachtneming van artikel 14, alsnog na te
komen.
13.2. De verplichting van opdrachtnemer tot het vergoeden van schade op grond
van welke grondslag ook, is beperkt tot die schade waartegen opdrachtnemer uit hoofde van een door of ten behoeve van hem gesloten verzekering
is verzekerd. De omvang van deze verplichting is echter nooit groter dan het
bedrag dat in het betreffende geval onder deze verzekering wordt uitbetaald.
13.3. Als opdrachtnemer om welke reden dan ook geen beroep toekomt op lid 2
van dit artikel, is de verplichting tot het vergoeden van schade beperkt tot
maximaal 15% van de totale opdrachtsom (exclusief btw). Als de overeenkomst bestaat uit onderdelen of deelleveringen, is deze verplichting beperkt
tot maximaal 15% (exclusief btw) van de opdrachtsom van dat onderdeel of
die deellevering. In geval van duurovereenkomsten is de verplichting tot het
vergoeden van schade beperkt tot maximaal 15% (exclusief btw) van de verschuldigde opdrachtsom over de laatste twaalf maanden voorafgaand aan de
schadeveroorzakende gebeurtenis.
13.4. Niet voor vergoeding in aanmerking komen:
a. gevolgschade. Onder gevolgschade wordt onder meer verstaan stagnatieschade, productieverlies, gederfde winst, boetes, transportkosten en
reis- en verblijfkosten;
b. opzichtschade. Onder opzichtschade wordt onder andere verstaan
schade die door of tijdens de uitvoering van het werk wordt toegebracht
aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken die zich bevinden in de
nabijheid van de plaats waar wordt gewerkt;
c. schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen of niet leidinggevende ondergeschikten van opdrachtnemer.
Opdrachtgever kan zich indien mogelijk tegen deze schades verzekeren.
13.5. Opdrachtnemer is niet gehouden tot het vergoeden van schade aan door of
namens opdrachtgever aangeleverd materiaal als gevolg van een niet deugdelijk uitgevoerde bewerking.
13.6. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden
wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product
dat door opdrachtgever aan een derde is geleverd en waarvan de door opdrachtnemer geleverde producten of materialen onderdeel uit maken. Opdrachtgever is gehouden alle voor opdrachtnemer in dit verband geleden
schade waaronder de (volledige) kosten van verweer te vergoeden.

Artikel 14: Garantie en overige aanspraken

14.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, staat opdrachtnemer voor een
periode van zes maanden na (op)levering in voor de goede uitvoering van
de overeengekomen prestatie, zoals in de volgende artikelleden nader wordt
uitgewerkt.
14.2. Als partijen afwijkende garantievoorwaarden zijn overeengekomen, is het
bepaalde in dit artikel onverminderd van toepassing, tenzij dit in strijd is met
die afwijkende garantievoorwaarden.
14.3. Als de overeengekomen prestatie niet deugdelijk is uitgevoerd, zal opdrachtnemer binnen redelijke termijn de keuze maken of hij deze alsnog deugdelijk uitvoert of opdrachtgever crediteert voor een evenredig deel van de
opdrachtsom.
14.4. Kiest opdrachtnemer voor het alsnog deugdelijk uitvoeren van de prestatie,
bepaalt hij zelf de wijze en het tijdstip van uitvoering. Opdrachtgever moet
opdrachtnemer in alle gevallen hiertoe de gelegenheid bieden. Bestond de
overeengekomen prestatie (mede) uit het bewerken van door opdrachtgever
aangeleverd materiaal, dan dient opdrachtgever voor eigen rekening en risico nieuw materiaal aan te leveren.
14.5. Onderdelen of materialen die door opdrachtnemer worden hersteld of vervangen, moeten door opdrachtgever aan hem worden toegezonden.
14.6. Voor rekening van opdrachtgever komen:
a. alle transport- of verzendkosten;
b. kosten voor demontage en montage;
c. reis- en verblijfkosten en reisuren.
14.7. Opdrachtnemer is pas gehouden uitvoering te geven aan de garantie als
opdrachtgever aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.
14.8. a. Garantie is uitgesloten voor gebreken die het gevolg zijn van:
– normale slijtage;
– onoordeelkundig gebruik;
– niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;
– installatie, montage, wijziging of reparatie door opdrachtgever of door
derden;
– gebreken aan of ongeschiktheid van zaken afkomstig van, of voorgeschreven door opdrachtgever;
– gebreken aan of ongeschiktheid van door opdrachtgever gebruikte materialen of hulpmiddelen.
b. Geen garantie wordt gegeven op:
– geleverde zaken die niet nieuw waren op het moment van levering;
– het keuren en repareren van zaken van opdrachtgever;
– onderdelen waarvoor fabrieksgarantie is verleend.
14.9. Het bepaalde in lid 3 tot en met 8 van dit artikel is van overeenkomstige
toepassing bij eventuele aanspraken van opdrachtgever op grond van wanprestatie, non-conformiteit of welke andere grondslag dan ook.

Artikel 15: Klachtplicht

15.1. Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen,
als hij hierover niet binnen veertien dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt
of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk bij opdrachtnemer
heeft geklaagd.
15.2. Opdrachtgever moet klachten over de factuur, op straffe van verval van alle
rechten, binnen de betalingstermijn schriftelijk bij opdrachtnemer hebben
ingediend. Als de betalingstermijn langer is dan dertig dagen, moet opdrachtgever uiterlijk binnen dertig dagen na factuurdatum schriftelijk hebben geklaagd.

Artikel 16: Niet afgenomen zaken

16.1. Opdrachtgever is verplicht na afloop van de levertijd of uitvoeringsperiode de
zaak of zaken die onderwerp is of zijn van de overeenkomst op de overeengekomen plaats feitelijk af te nemen.
16.2. Opdrachtgever dient kosteloos alle medewerking te verlenen om opdrachtnemer tot aflevering in staat te stellen.
16.3. Niet afgenomen zaken worden voor rekening en risico van opdrachtgever
opgeslagen.
16.4. Bij overtreding van het bepaalde uit lid 1 of 2 van dit artikel is opdrachtgever,
nadat opdrachtnemer hem in gebreke heeft gesteld, aan opdrachtnemer per
overtreding een boete verschuldigd van 1 250,– per dag met een maximum
van 1 25.000,–. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de
wet worden gevorderd.

Artikel 17: Betaling

17.1. Betaling wordt gedaan op de plaats van vestiging van opdrachtnemer of op
een door opdrachtnemer aan te wijzen rekening.
17.2. Tenzij anders overeengekomen vindt betaling plaats binnen 30 dagen na
factuurdatum.
17.3. Als opdrachtgever zijn betalingsverplichting niet nakomt, is hij verplicht om,
in plaats van betaling van de overeengekomen geldsom, te voldoen aan een
verzoek van opdrachtnemer om inbetalinggeving.
17.4. Het recht van opdrachtgever om zijn vorderingen op opdrachtnemer te verrekenen of om de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten is uitgesloten, tenzij er sprake is van surseance van betaling of faillissement van
opdrachtnemer of de wettelijke schuldsanering op opdrachtnemer van toepassing is.
17.5. Ongeacht of opdrachtnemer de overeengekomen prestatie volledig heeft
uitgevoerd, is alles wat opdrachtgever uit hoofde van de overeenkomst aan
hem verschuldigd is of zal zijn onmiddellijk opeisbaar als:
a. een betalingstermijn is overschreden;
b. opdrachtgever niet voldoet aan zijn verplichtingen uit artikel 16;
c. het faillissement of de surseance van betaling van opdrachtgever is aangevraagd;
d. beslag op zaken of vorderingen van opdrachtgever wordt gelegd;
e. opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd;
f. opdrachtgever (natuurlijk persoon) het verzoek doet te worden toegelaten tot de wettelijke schuldsanering, onder curatele wordt gesteld of is
overleden.
18.6. Opdrachtnemer heeft op alle zaken die hij van opdrachtgever uit welke
hoofde ook onder zich heeft of zal krijgen en voor alle vorderingen die hij op
opdrachtgever heeft of mocht krijgen een pandrecht en een retentierecht.

Artikel 19: Rechten van intellectuele eigendom

19.1. Opdrachtnemer wordt aangemerkt als respectievelijk maker, ontwerper of uitvinder van de in het kader van de overeenkomst tot stand gebrachte werken,
modellen of vindingen. Opdrachtnemer heeft daarom het exclusieve recht
een octrooi, merk of model aan te vragen.
19.2. Opdrachtnemer draagt bij de uitvoering van de overeenkomst geen intellectuele eigendomsrechten over aan opdrachtgever.
19.3. Indien de door opdrachtnemer te leveren prestatie (mede) bestaat uit de
levering van computerprogrammatuur, wordt de broncode niet aan opdrachtgever overgedragen. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend ten behoeve van
het normaal gebruik en behoorlijke werking van de zaak een niet-exclusieve,
wereldwijde en eeuwigdurende gebruikerslicentie op de computerprogrammatuur. Het is opdrachtgever niet toegestaan om de licentie over te dragen of
om een sublicentie af te geven. Bij verkoop van de zaak door opdrachtgever
aan een derde, gaat de licentie van rechtswege over op de verkrijger van de
zaak.
19.4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die opdrachtgever lijdt als
gevolg van een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor elke aanspraak van derden met
betrekking tot een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten.

Artikel 20: Overdracht van rechten of verplichtingen

Opdrachtgever kan rechten of verplichtingen uit hoofde van enig artikel uit
deze algemene voorwaarden of de onderliggende overeenkomst(en) niet
overdragen of verpanden, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer. Dit beding heeft goederenrechtelijke werking.

Artikel 21: Opzeggen of annuleren van de

overeenkomst
21.1. Opdrachtgever is niet bevoegd de overeenkomst op te zeggen of te annuleren, tenzij opdrachtnemer daarmee instemt. Bij instemming van opdrachtnemer, is opdrachtgever aan opdrachtnemer een direct opeisbare vergoeding
verschuldigd ter hoogte van de overeengekomen prijs, minus de besparingen
die voor opdrachtnemer uit de beëindiging voortvloeien. De vergoeding bedraagt minimaal 20% van de overeengekomen prijs.
21.2. Wanneer de prijs afhankelijk is gesteld van de werkelijk door opdrachtnemer
te maken kosten (regiebasis), wordt de vergoeding als bedoeld in het eerste
lid van dit artikel begroot op de som van de kosten, arbeidsuren en winst,
die opdrachtnemer naar verwachting over de gehele opdracht zou hebben
gemaakt.

Artikel 22: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

22.1. Het Nederlands recht is van toepassing.
22.2. Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing, evenmin als enige
andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.
22.3. De Nederlandse burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van
opdrachtnemer neemt kennis van geschillen. Opdrachtnemer mag van deze
bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren.
17.6. Opdrachtgever is in geval van vertraging in de voldoening van een geldsom
rente over die geldsom aan opdrachtnemer verschuldigd met ingang van de
dag volgend op de dag die is overeengekomen als uiterste dag van betaling tot en met de dag waarop opdrachtgever de geldsom heeft voldaan. Als
partijen geen uiterste dag van betaling zijn overeengekomen is de rente verschuldigd vanaf 30 dagen na opeisbaarheid. De rente bedraagt 12% per jaar,
maar is gelijk aan de wettelijke rente als deze hoger is. Bij de renteberekening wordt een gedeelte van de maand gezien als een volle maand. Telkens
na afloop van een jaar wordt het bedrag waarover de rente wordt berekend
vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.
17.7. Opdrachtnemer is bevoegd zijn schulden aan opdrachtgever te verrekenen
met vorderingen van aan opdrachtnemer gelieerde ondernemingen op opdrachtgever. Daarnaast is opdrachtnemer bevoegd zijn vorderingen op opdrachtgever te verrekenen met schulden die aan opdrachtnemer gelieerde
ondernemingen hebben aan opdrachtgever. Verder is opdrachtnemer bevoegd zijn schulden aan opdrachtgever te verrekenen met vorderingen op
aan opdrachtgever gelieerde ondernemingen. Onder gelieerde ondernemingen wordt verstaan: alle ondernemingen die behoren tot dezelfde groep, in
de zin van artikel 2:24b BW en een deelneming in de zin van artikel 2:24c
BW.
17.8. Indien betaling niet tijdig heeft plaatsgevonden is opdrachtgever aan opdrachtnemer alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd met een minimum
van 1 75,–.
Deze kosten worden berekend op basis van de volgende tabel (hoofdsom
incl. rente):
over de eerste 1 3.000,– 15%
over het meerdere tot 1 6.000,– 10%
over het meerdere tot 1 15.000,– 8%
over het meerdere tot 1 60.000,– 5%
over het meerdere vanaf 1 60.000,– 3%
De werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten zijn verschuldigd, als deze
hoger zijn dan uit bovenstaande berekening volgt.
17.9. Als opdrachtnemer in een gerechtelijke procedure geheel of grotendeels in
het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die hij in verband met deze procedure heeft gemaakt voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 18: Zekerheden

18.1. Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is opdrachtgever verplicht
op eerste verzoek van opdrachtnemer, naar diens oordeel, voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Als opdrachtgever hier niet binnen de
gestelde termijn aan voldoet, raakt hij direct in verzuim. Opdrachtnemer heeft
in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op opdrachtgever te verhalen.
18.2. Opdrachtnemer blijft eigenaar van geleverde zaken zolang opdrachtgever:
a. niet heeft voldaan aan zijn verplichtingen uit enige overeenkomst met
opdrachtnemer;
b. vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemde
overeenkomsten, zoals schade, boete, rente en kosten, niet heeft voldaan.
18.3. Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag opdrachtgever deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren of
vervreemden. Dit beding heeft goederenrechtelijke werking.
18.4. Nadat opdrachtnemer zijn eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag hij
de geleverde zaken terughalen. Opdrachtgever zal daartoe alle medewerking verlenen.
18.5. Als opdrachtgever, nadat de zaken conform de overeenkomst door opdrachtnemer aan hem zijn geleverd, aan zijn verplichtingen heeft voldaan, herleeft
het eigendomsvoorbehoud ten aanzien van deze zaken als opdrachtgever
zijn verplichtingen uit een later gesloten overeenkomst niet nakomt.

Klik hier om de algemene voorwaarden te downloaden als PDF bestand.